Proiect de hotărâre privind supraînălțarea trecerilor de pietoni

Progres
11.25%

Proiectul de hotărâre privind supraînălțarea trecerilor de pietoni are ca scop sporirea gradului de siguranță rutieră pentru elevi, dar și pentru ceilalți cetățeni ai comunei Maieru.

Aceste lucrări de supraînălțare a trecerilor de pietoni sunt extrem de necesare, întrucât circulația auto pe artera principală care străbate localitățile Maieru și Anieș, respectiv DN 17 D, în special pe secțiunile de drum drept, se realizează cu o viteză mult mai mare decât cea legală, existând riscul producerii unor accidente.

Etapa 1 - Întocmirea listelor de semnături

40%

Conform art. 247, alin. (2) din OUG nr. 57/2019, „Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.”

Aceste liste se întocmesc de către inițiatorul/inițiatorii proiectului, utilizând formulare puse la dispoziție de către Secretarul General al unității administrativ-teritoriale (art. 247, alin. (4) din OUG nr. 57/2019).

Având în vedere cele mai sus, pe data de 7 octombrie 2020, am transmis către Primăria Maieru o solicitare de punere la dispoziție a listelor de susținători.

Pe data de 2 noiembrie 2020 am primit modelul de listă de susținători.

Etapa 2 - Întocmirea și transmiterea proiectului de hotărâre și a referatului de aprobare

50%

Conform art. 136, alin. (3) din OUG nr. 57/2019, „Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale:
a) compartimetelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.”

Vezi aici varianta inițială a proiectului de hotărâre și referatul de aprobare al acestuia.

Etapa 3 - Rapoartele compartimentelor de resort

0%

După cum am menționat în etapa 2, proiectele de hotărâre se transmit compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate.

Conform art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019, „Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.”

Conform art. 136, alin. (5) din OUG nr. 57/2019, „Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.”

Etapa 4 - Avizele comisiilor de specialitate

0%

Conform art. 136, alin. (6) din OUG nr. 57/2019, „După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.”

Conform art. 136, alin. (7) din OUG nr. 57/2019, „Avizul comisiei se transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.”

De menționat faptul că rapoartele compartimentelor de resort și avizele comisiilor de specialitate trebuie întocmite în maxim 30 de zile de la data înregistrării proiectului de hotărâre (Art. 136, alin. (10) din OUG nr. 57/2019).

Etapa 5 - Aducerea la cunoștința publică

0%

Conform art. 7, alin. (1) din Legea nr. 57/2003, „În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.”

Conform art. 7, alin. (2) din Legea nr. 57/2003, „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Conform art. 7, alin. (4) din Legea nr. 57/2003, „La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Conform art. 7, alin. (6) din Legea nr. 57/2003, „Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Etapa 6 - Înscrierea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local

0%

Conform art. 135, alin. (2) din OUG nr. 57/2019, „Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8).”

Conform art. 136, alin. (8) din OUG nr. 57/2019, „Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială
.”

Etapa 7 - Dezbaterea și votul asupra hotărârii Consiliului Local

0%

Conform art. 49 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Maieru, „Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum şi de către delegatul sătesc, după caz.”

Conform art. 138, alin. (6) din OUG nr. 57/2019, „Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri, însoțite de avizul (raportul) comisiei de specialitate și de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu în ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.”

Conform art. 138, alin. (12) din OUG nr. 57/2019, „Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.”

Conform art. 139, alin. (12) din OUG nr. 57/2019, „Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.”

Etapa 8 - Adoptarea hotărârii Consiliului Local

0%

Conform art. 139, alin. (3) din OUG nr. 57/2019, „Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:
a) hotărârile privind bugetul local;
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;
g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;
h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92;
i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.”